دعاوی شرکت های تجاری عموماً برای مجموعه ای از دعاوی حقوقی و تجاری است که به نوعی به موضوع شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن مربوط می شود.

از مهم ترین دعاوی مربوط به شرکت های تجاری عبارت اند از:

اثبات شراکت ، ثبت شرکت ، تغیرات شرکت ، انحلال شرکت ، تایید خروج از شرکت ، اعاده اعتبار شرکت ورشکسته ، الزام به انتقال سهم ، مطالبه سهم الشرکه ، ابطال سهم الشرکه ، ابطال صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی، انحلال شرکت بازرگانی.