دعاوی ثبتی عنوانی برای مجموعه ای از دعاوی مربوط به امور ثبت اسناد و املاک است.

ازمهم ترین دعاوی ثبتی عبارت اند از:

الزام به ثبت ولادت-الزام به صدور شناسنامه-اصلاح شناسنامه-ابطال شناسنامه-تغییر نام-تغییر سن-حذف نام همسر سابق از شناسنامه-درخواست صدور سند مالکیت- الزام به تفکیک-افراز-دستور فروش ملک مشاع- ابطال سند رسمی-رفع ممنوع الخروجی-اعتراض به تصمیم واحد ثبتی-ابطال سند-ابطال عملیات اجرائی ثبتی-تقسیم و فروش اموال مشاع-اختلافات ثبتی-ابطال سند مالکیت معارض-ابطال معامله معارض-اجرای ثبت-ابطال اجرائیه ثبتی-اصلاح سند-اعتراض به ثبت علامت تجاری یا اختراع.