اصطلاحات پرونده حقوقی و پرونده کیفری،دادگاه حقوقی و دادگاه جزائی را افرادی که به دادگستری مراجعه نموده اند بارها شنیده اند و آنها را بر روی تابلو شعب دادگاه ها،احکام صادره و حتی بر روی برگ های ابلاغ شده از سوی مراجع قضائی مشاهده نموده اند اما شاید بسیاری معنی صحیح و کامل این اصطلاحات را نمی دانند و همین امر گاهی موجب سردرگمی ایشان می گردد.

از مهم ترین دعاوی حقوقی عبارت است از : مطالبه ثمن-الزام به تنظیم سند رسمی ملک،مطالبات ، الزام به تنظیم سند اتومبیل،ابطال سند مالکیت، الزام به ایفاء تعهد،الزام به اخذ پایان کار،الزام به فک رهن،الزام به اخذ صورت مجلس تفکیکی و معاملات ،استرداد اموال،اختلاف ناشی از پیمان ها، ابطال عملیات اجرائی، الزام به ایفاء تعهد،اعتراض ثالث، ورود ثالث،تقابل،جلب ثالث،اثبات اقاله،الزام به تحویل مبیع،حق شفعه،الزام شرکت بیمه به پرداخت غرامت،خلع ید،قلع و قمع بنا،ابطال رأی داور،دعاوی مربوط به حق تالیف،تصنیف و حق اختراع،دعاوی اثبات مالکیت،ابطال اجاره نامه ملک مزروعی، اعتراض به عملیات اجرائی،تخلیه عین مستاجره،اجور معوقه، تجویز انتقال منافع،تعدیل اجاره بها،مطالبه سرقفلی،اجرت المثل،تأمین خواسته،دستور موقت،رفع تصرف،تنفیذ صلح نامه عادی ،وقف، تولیت،نصب قیم،انحصار وراثت،تقسیم ترکه،تنفیذ وصیت نامه عادی، عزل قیم، موت فرضی،نفی نسب،چک،سفته،اثبات مالکیت،خلع ید، رفع تصرف، رفع مزاحمت،رفع ممانعت از حق،فسخ قراردادها، ابطال معامله ، قراردادهای پیمانکاری،کارگروکارفرما،بیمه و تامین اجتماعی، اعسار، اعلام ورشکستگی، استرداداموال، قلع و قمع بنا، ابطال رأی داور، تأمین دلیل.