دعاوی کیفری یا جزائی زمانی مطرح می شود که به موجب قانون جرمی واقع شده باشدو شخصی که به مرجع قضائی مراجعه می کند مدعی آن است که از وقوع جرمی متضرر گردیده و خواستار آن است که مرتکب به حکم قانون مجازات شود

به موجب ماده۲ قانون مجازات اسلامی «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود.»

از مهم ترین شکایت کیفری عبارت است از:
زنا، لواط، قذف،سرقت، قتل، جعل، ضرب و جرح ، نشر اکاذیب ، سوء استفاده از سند مجعول، غصب عناوین و مشاغل، تخریب، ارتشاء، ربا،کلاهبرداری، توهین، ایجاد مزاحمت برای بانوان، قدرت نمائی با سلاح سرد، آدم ربائی، سقط جنین، رابطه نامشروع، ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، مزاحمت تلفنی، شهادت کذب، تهدید، خیانت در امانت، احراق، افتراء، ایراد صدمه بدنی غیر عمدی، تصادف منتهی به فوت، تصرف عدوانی، جرائم رایانه ای، فروش مال غیر، انتقال منافع ملک غیر، معامله معارض، تغییرکاربری اراضی کشاورزی، ورود به عنف، جرائم مواد مخدر، اخاذی، صدورچک بلامحل، حادثه حین کار، قصورپزشکی.